Audyt wewnętrzny jako narzędzie kontroli w przedsiębiorstwie

W ostatnich latach przedsiębiorstwa kładą większy nacisk na kontrolę wewnętrzną procesów funkcjonowania. Oprócz głównego zadania kontroli jakim jest ocena zachodzących w firmie procesów, sprawozdań finansowych czy budżetów, controlling stał się również jednym z głównych narzędzi sterowania zorientowanym na zysk oraz ogólną poprawę warunków pracy. Mimo iż formy kontroli występowały w społeczeństwie od dawna, dopiero od lat 80 dwudziestego wieku zostało to sprecyzowane i przyjęto controlling jako system sterowania firma. Jednym ze sposobów controllingu jest audyt wewnętrzny. Polega on na bezstronnej analizie sytuacji wewnętrznej przedsiębiorstwa – pełni zatem funkcję doradczą oraz badawczą.

Cele i zadania.

Dobrze przeprowadzona kontrola pomoże kadrze zarządzającej odpowiedzieć na podstawowe pytania związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa:

Czy ogół decyzji, podejmowanych w firmie można ocenić jako racjonalne oraz czy przydłużają się do poprawy jakości bądź czy nie powodują spadku.

Jakie niebezpieczeństwa może napotkać przedsiębiorstwo i czy posiada środki oraz możliwości, by się przed nim uchronić.

Czy ogół podejmowanych przez przedsiębiorstwo decyzji oraz czy działania są zgodne z obowiązującymi normami prawnymi.

Oraz najważniejsze – czy przedsiębiorstwo osiąga swoje zamierzone cele, co jest istotą jego funkcjonowania.

Warunki poprawnie przeprowadzonej analizy.

Aby cały proces przeszedł bezbłędnie, opinia ta powinna być w zupełności bezstronna. Dlatego też nie powinien być przeprowadzony przez osobę zatrudnioną w firmie – nawet jeżeli ma ku temu predyspozycje, odpowiednie wykształcenie czy doświadczenie.

Kolejnym ważnym punktem jest częstotliwość, im częściej kontrolujemy funkcjonowanie naszego przedsiębiorstwa tym szybciej jesteśmy w stanie wyłapać oraz poprawić błędy.

Równie ważna jest rzetelna dokumentacja. Tak, by była czytelna oraz zrozumiała dla zarządu, korowników poszczególnych szczebli. Należy pamiętać, że wszystkie raporty stanowią dowód dokonania audytu – poznaj ofertę.

Dodatkowo bardzo ważna jest komunikacja. W przypadku kontroli wewnętrznej bada się nie tylko wyniki finansowe, ale ogół procesów zachodzących w firmie – w tym przypadku raporty niewiele nam pomogą, dlatego też audytor powinien wspomagać się informacjami „mówionymi”.