Na czym polegają audyty energetyczne?

Audyt energetyczny budynku służy ograniczeniu energochłonności budynku. Polega zatem na stworzeniu ekspertyzy techniczno-ekonomicznej, która dotyczy użytkowania energii w konkretnym obiekcie i ma określone założenia do projektu modernizacji obiektu.

Dane statystyczne wskazują, że Polska zużywa nawet 2 razy więcej energii na jednostkę powierzchni mieszkaniowej w porównaniu do krajów Europy Zachodniej, w których występuje podobny klimat. Wykonanie audytów energetycznych może zmienić tę dysproporcję. Ich podstawowym celem jest redukcja zużycia energii i kosztów eksploatacyjnych w obiekcie.

Do czego służy audyt energetyczny?

Audyt energetyczny to ocena bieżącego stanu użytkowania energii w obiekcie, jak i ocena potencjału i środków służących do jego poprawy. Obejmuje również analizę ekonomiczno-energetyczną modernizacji w budynku wraz ze wskazaniem możliwego zakresu prac modernizacyjnych.

Audyt umożliwia zatem podjęcie decyzji o przedsięwzięciach, które zwiększają efektywność energetyczną obiektu. Podstawą każdego audytu jest obliczenie zapotrzebowania na energię i moc w obiektu.

Co zawiera audyt energetyczny?

W każdym przypadku wykonanie audytu obejmuje podobne czynności, które realizowane są przez wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników firmy zewnętrznej, dzięki czemu uzyskane dane są bardziej wiarygodne i rzetelne. W ramach audytu należy sformułować w pierwszej kolejności jego cel, a następnie zgromadzić niezbędne informacje o obiekcie, które pozwalają przeanalizować i ocenić aktualny stan budynku.

W dalszej kolejności odbywa się poszukiwanie i formułowanie ewentualnych sposobów modernizacji stanu istniejącego, a także ocena ewentualnych rozwiązań pomocniczych. Przedostatnim etapem jest opracowanie raportu przedstawiającego wyniki oceny i przekazanie go zleceniodawcy.